รายละเอียดพื้นที่ภายในสุสาน

ภายในสุสานเอเดน ประกอบด้วย
-ศาลาประกอบพิธี รองรับสมาชิกได้ 100 คน
-ที่จอดรถ
-พื้นที่สุสานส่วนของคริสตจักร จองไว้แล้ว 327 หลุม
( คริสตจักรทำการจองไว้สำหรับสมาชิก โดยจัดให้เป็นพื้นที่เฉพาะของคริสตจักร )
-พื้นที่สุสานส่วนของครอบครัว จองไว้แล้ว 88 หลุม
( ครอบครัวทำการจองไว้สำหรับญาติพี่น้องภายในครอบครัว โดยจัดให้เป็นพื้นที่เฉพาะหรือเรียงติดกัน )
-พื้นที่สุสานทั่วไป สามารถรองรับได้อีกประมาณ 2,000 หลุม
( คือพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในสุสาน ที่ไม่ได้ทำการจองไว้เป็นแปลงเฉพาะของคริสตจักรหรือครอบครัว )