รายละเอียดพื้นที่ภายในสุสาน

ภายในสุสานเอเดน ประกอบด้วย
-ศาลาประกอบพิธี รองรับสมาชิกได้ 100 คน
-ที่จอดรถ
-พื้นที่สุสานส่วนของคริสตจักร
-พื้นที่สุสานส่วนของครอบครัว
-พื้นที่สุสานทั่วไป