เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่ต้องนำมาในวันที่นำหีบเข้ามาบรรจุ

ในกรณีผู้เสียชีวิตเป็นคนไทย

– สำเนาใบมรณบัตร พร้อมระบุในใบมรณบัตรว่า นำศพมาฝังที่ สุสานเอเดน

( ข้อความที่ต้องระบุในใบมรณบัตร ฝังที่ สุสานเอเดน หมู่6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี )

Screenshot (1)

– รูปถ่ายข่าวดำ ขนาด 3.5″ x 5″

( สามารส่งไฟล์รูปถ่ายมาทาง email : edencemetery@gmail.com )

ในกรณีผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติ

– สำเนาพาสปอร์ต

– เอกสารจากสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองสัญชาติและยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิต

– สำเนาใบมรณบัตร ที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย

พร้อมระบุในใบมรณบัตรว่า นำศพมาฝังที่ สุสานเอเดน

( ข้อความที่ต้องระบุในใบมรณบัตร ฝังที่ สุสานเอเดน หมู่6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี )

Screenshot (1)

– รูปถ่ายข่าวดำ ขนาด 3.5″ x 5″

( สามารส่งไฟล์รูปถ่ายมาทาง email : edencemetery@gmail.com )

ในกรณีที่ย้ายจากสุสานอื่นมายังสุสานเอเดน

– สำเนาใบมรณบัตร พร้อมระบุในใบมรณบัตรว่า นำศพมาฝังที่ สุสานเอเดน

( ข้อความที่ต้องระบุในใบมรณบัตร ฝังที่ สุสานเอเดน หมู่6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี )

Screenshot (1)

– รูปถ่ายข่าวดำ ขนาด 3.5″ x 5″

( สามารส่งไฟล์รูปถ่ายมาทาง email : edencemetery@gmail.com )

– เอกสารแจ้งย้ายศพจากสุสานเดิม มายัง สุสานเอเดน ออกโดยหน่วยงานรัฐ ( อำเภอที่ตั้งสุสานเดิม )