คำถามเกี่ยวกับสุสานเอเดน

คำชี้แจงในข้อ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับสุสานเอเดน

สุสานเอเดน เป็นสุสานที่จัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงมีพระราชบัญญัติ กฎหมาย

และระเบียบราชการควบคุมกำกับดูแลจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการสิ่งต่างๆโดยพลการได้

จึงขอตอบคำถามในประเด็นที่มีพี่น้องคริสเตียนถามกันมาบ่อยๆ ดังนี้

ประเด็นคำถาม

1.หากเจ้าของสุสานเอเดนหรือผู้รับใบอนุญาตเสียชีวิตแล้ว สุสานจะเป็นอย่างไรต่อไป

สุสานเอเดนยังคงเป็นสุสานต่อไปหรือไม่ และญาติของผู้เสียชีวิตที่นำร่างของ

ผู้เสียชีวิตมาฝังไว้ที่ สุสานเอเดน จะยังคงสามารถฝังศพผู้เสียชีวิตได้ต่อไปหรือไม่

2.หากทายาทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการสุสานเอเดนคนต่อไป

จะสามารถเลิกสุสานหรือไม่ทำสุสานต่อไปได้หรือไม่ และหากจะเลิกสุสาน

ทางผู้จัดการสุสานเอเดนคนต่อไปสามารถขุดเอาศพผู้เสียชีวิตออกจาก

สุสานเอเดนโดยไม่แจ้งให้ทางทายาทหรือญาติผู้เสียชีวิตทราบได้หรือไม่

ประเด็นคำถามที่ 1

หากเจ้าของสุสานเอเดนหรือผู้รับใบอนุญาตเสียชีวิตแล้ว สุสานจะเป็นอย่างไรต่อไป

สุสานเอเดนยังคงเป็นสุสานต่อไปหรือไม่ และญาติของผู้เสียชีวิตที่นำร่างของผู้เสียชีวิต

มาฝังไว้ที่สุสานเอเดน จะยังคงสามารถฝังศพผู้เสียชีวิตได้ต่อไปหรือไม่

 

สุสานเอเดนเป็นสุสานที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ดังนั้นจึงต้องมีการขอใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตดำเนินการ ตามระเบียบราชการ

อีกทั้งยังมีกฎหมายอื่นๆมาควบคุมกำกับดูแล

พรบ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตายหรือขาดคุณสมบัติตาม มาตรา ๘

และมีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แสดงความจํานงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วัน

ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตายหรือขาดคุณสมบัติเพื่อขอเป็น ผู้จัดตั้งหรือเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน

สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต่อไป ให้ผู้แสดงความจํานงนั้นเป็น ผู้จัดตั้งหรือเป็นผู้ดําเนินการ

สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต

ตายหรือขาดคุณสมบัติจนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดแสดงความจํานงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เข้าทําหน้าที่แทนเสมือนเป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา๖หรือมาตรา๗ ขึ้นใหม่

จากระเบียบที่กล่าวไว้ใน พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน .. 2528 มาตรา 24

จะเห็นได้ว่า เมื่อเจ้าของสุสานเอเดนซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตดำเนินการเสียชีวิตลง

ใบอนุญาตก็ยังคงดำเนินต่อไป แม้หากยังไม่มีผู้มายื่นคำร้องขอรับช่วงใบอนุญาตต่อ

ทางหน่วยงานราชการก็จะเข้ามากำกับดูแล เสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาต จนกว่าจะมีผู้มายื่นคำร้อง

ขอรับใบอนุญาตต่อไป

ดังนั้นเมื่อผู้จัดการสุสานเสียชีวิตลงสุสานเอเดนก็ยังคงมีสถานะเป็นสุสานต่อไป

ศพของผู้เสียชีวิตที่ฝังอยู่ในสุสานเอเดน ก็ยังคงฝังอยู่ในสุสานเอเดนต่อไป โดยไม่มีการขุดศพออก

หรือรื้อถอนแต่อย่างใด

ประเด็นคำถามที่ 2

หากทายาทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการสุสานเอเดนคนต่อไป

จะสามารถเลิกสุสานหรือไม่ทำสุสานต่อได้หรือไม่ และหากจะเลิกสุสาน

ทางผู้จัดการสุสานเอเดนคนต่อไปสามารถขุดเอาศพผู้เสียชีวิตออกจาก

สุสานเอเดนโดยไม่แจ้งให้ทางญาติผู้เสียชีวิตทราบได้หรือไม่

จากข้อสงสัยดังกล่าว จะมีข้อกฎหมาย และ ระเบียบราชาการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1.   พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 มาตรา 10 และ มาตรา 21

2.   ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 69

ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535

3.   ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับศพ มาตรา 366/3

ผู้จัดการสุสานเอเดนจึงขอชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมาย และระเบียบราชการ ดังนี้

1.พรบ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ฝัง หรือเผาศพในสถานที่อื่นนอกจากในสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือ

เคหสถานเป็นการชั่วคราว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ในกรณีที่สถานที่อื่นตามวรรคหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลเขตสุขาภิบาลและเขตเมืองพัทยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือกำนันแห่งท้องที่ เป็นผู้อนญุาต แทนได้

มาตรา ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ซึ่งประสงค์จะเลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ

หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สิบห้าวัน

2.   ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 69 ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535

ข้อ ๖๙  เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการตาย ให้สอบถามรายละเอียดจากผู้แจ้งว่าศพจะเก็บ ฝัง เผา

ทําลาย หรือย้ายศพ ณ สถานที่ใด เมื่อใด แล้วให้ลงรายการในใบรับแจ้งการตายหรือมรณบัตร แล้วแต่กรณี

และให้ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานแห่งการอนุญาตในการเก็บ ฝัง เผา ทําลาย หรือย้ายศพ

หากจะเปลี่ยนแปลงการจัดการศพผิดไปจากที่แจ้งไว้เดิมถ้าศพนั้นอยู่ในท้องที่ใดให้แจ้งขออนุญาตต่อนาย

ทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่นั้นโดยให้เรียกมรณบัตรหรือใบรับแจ้งการตายจากผู้แจ้งแล้วบันทึกการอนุญาไว้

3.   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 366/3

มาตรา ๓๖๖/   ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้เสียหาย เคลื่อนย้าย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้

ประโยชน์ ซึ่งศพ ส่วนของศพ อัฐิ หรือเถ้าของศพ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน

หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ผู้จัดการสุสานเอเดนขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528 ได้เปิดช่องไว้ให้

สุสานและฌาปนสถาน สามารถแจ้งเลิกได้ ตามมาตรา 21 แต่ในมาตรา 10 ระบุไว้ว่า

“ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ฝัง หรือเผาศพในสถานที่อื่นนอกจากในสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

หรือเคหสถานเป็นการชั่วคราว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”

ซึ่งหมายถึงหากจะเลิกสุสานและฌาปนสถาน จะต้องไม่มีศพฝังอยู่ภายในสุสาน จึงจะสามารถ

แจ้งความประสงค์ที่จะเลิกสุสานและฌาปนสถานได้ การที่จะย้ายเอาศพออกจากสุสานได้ จะต้อง

ให้ทายาทของผู้เสียชีวิต แจ้งขอเปลี่ยนแปลงการจัดการศพในใบมรณบัตรกับทาง

เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล ( ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535

ข้อ 69  ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 )   จึงจะสามารถย้ายศพออกจาก

สุสานเอเดนได้ ดังนั้นหากมีทายาทหรือญาติของผู้เสียชีวิตไม่ยินยอมที่จะไปแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

เพื่อที่จะย้ายศพ ทางสุสานเอเดนก็ไม่สามารถขุดย้ายศพออกไปได้ และหากทางผู้จัดการสุสานเอเดน ถือสิทธิ

ในกรรมสิทธิ์ ที่ดินสุสานและจะทำการขุดย้ายศพโดยพลการย่อมเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากยังมี

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 366/3  ซึ่งอาจทำให้ผู้จัดการสุสานเอเดนคนปัจจุบัน ทายาท หรือ

ผู้รับใบอนุญาตคนต่อไป มีความผิดทางคดีอาญา

มาตรา ๓๖๖/๓   ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้เสียหาย เคลื่อนย้าย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้

ประโยชน์ ซึ่งศพ ส่วนของศพ อัฐิ หรือเถ้าของศพ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน

หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุปใจความว่า

           สุสานเอเดนจะยังคงเป็นสุสานและฌาปนสถานต่อไป ตามข้อกฎหมายที่ระบุไว้ใน

พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ. 2528 มาตรา 24  ผู้จัดการสุสานเอเดน

ไม่สามารถขุดย้ายศพออกจากสุสานเอเดนโดยพลการได้ หากทายาทหรือญาติของ

ผู้เสียชีวิตไม่ยินยอมและไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดการศพในใบมรณบัตร  ตามระเบียบ

สำนักทะเบียนกลาง ข้อ 69 หากฝ่าฝืนอาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา  366/3