การจองพื้นที่สำหรับทำหลุมฝังศพ

สามารถจองพื้นที่ล่วงหน้าสำหรับทำหลุมฝังศพได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แบบเดี่ยว

ค่าจอง 12,000 บาท ขนาดพื้นที่ 4.59 ตารางเมตร

โดยมีขนาดฐาน ความกว้าง 1.70 เมตร ยาว 2.70 เมตร

2. แบบเดี่ยวขนาดพิเศษ

ค่าจอง 18,000 บาท ขนาดพื้นที่ 6.9324 ตารางเมตร

โดยมีขนาดฐาน ความกว้าง 2.18 เมตร ยาว 3.18 เมตร

3. แบบคู่

ค่าจอง 21,000 บาท ขนาดพื้นที่ 7.83 ตารางเมตร

โดยมีขนาดฐาน ความกว้าง 2.90 เมตร ยาว 2.70 เมตร

4. แบบคู่พิเศษ

ค่าจอง 32,000 บาท ขนาดพื้นที่ 12.24 ตารางเมตร

โดยมีขนาดฐาน ความกว้าง 3.40 เมตร ยาว 3.60 เมตร

5. แบบคู่พิเศษมีหลังคา

ค่าจอง 65,000 บาท ขนาดพื้นที่ 25 ตารางเมตร

โดยมีขนาดฐาน ความกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร

หมายเหตุ ราคาค่าจองนี้จะถูกหักออกจากราคาค่าทำหลุมตามแบบ